Thursday, June 19, 2014

A Difficult Text for Difficult Crises

Matthew 10:24-39

24 Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.
A disciple is not above his teacher nor a slave above his lord.
ἔστιν: PAI 3s, εἰμί, 1) to be, to exist, to happen, to be present
There is a twin dynamic at work in this text, that can be described by pairing this verse with v.1 of this chapter. At the beginning of this chapter, Jesus had given the apostles incredible power – power like his – over unclean spirits and the ability to heal all manner of diseases. Pairing that empowerment with this verse means that the empowered apostles are also subject to the same kind of rejection that Jesus himself endured. The immediately preceding verses speak of how the apostles will be delivered up, persecuted, falsely accused, and made refugees fleeing from town to town. In that sense, the apostles are very much like Jesus.

25 ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.
Enough to the disciple that he might become as his teacher, and the slave as his lord. If they called the householder Beelzebul, how much moreso the others of his household?  
γένηται: AMSubj 3s, γίνομαι, 1) to become, i.e. to come into existence, begin to be, receive being 
ἐπεκάλεσαν: AAI 3p, καλέω with ἐπί, to call on, to call to (denoting the object, not the subject.
1. The first phrase translates awkwardly to English till one adds “It is enough …” The word ‘enough’ (ἀρκετὸν) is in the nominative case and is the subject.
2. While ‘teacher’ and ‘lord’ are in the nominative case, the verb γένηται takes a ‘predicate nominative’ as its object.
3. I often transliterate οἰκο-δεσπότην as ‘house-despot.’ Some of Jesus’ parable actually read a little more sensibly if one begins with the notion that this person exercises power and is not simply the ‘head of the house.’ In this verse, that power is paired with being ridiculed.
4. Some translations add, “How much more will they malign the others …”

26 Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς: οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.
Therefore may you not be afeared them; for nothing is veiled which will not be unveiled, and hidden which will not be made known.
φοβηθῆτε: APSubj 2p, φοβέω, to strike with fear, scare, frighten. Middle or passive as here, to be put in fear, take fright
ἔστιν: PAI 3s, εἰμί, 1) to be, to exist, to happen, to be present
κεκαλυμμένον: PerfPPart nsm, καλύπτω, 1) to hide, veil  1a) to hinder the knowledge of a thing
ἀποκαλυφθήσεται: FPI 3s, ἀποκαλύπτω, 1) to uncover, lay open what has been veiled or covered up 
γνωσθήσεται: FPI 3s, γινώσκω, 1) to learn to know, come to know, get a knowledge of perceive, feel
1. The verb φοβηθῆτε is passive and subjunctive. I often make that ‘be afeared’ in the rough translation in order to show that it is still a verb and not simply an adjective like ‘afraid.’ Many translations give this subjunctive the force of an imperative, “Do not fear” or “Do not be afraid.”

27 λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί: καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.
That which I say to you in the darkness, say in the light; and that which in the ear you hear, proclaim on the housetops.
λέγω: PAI 1s, λέγω, 1) to say, to speak 
εἴπατε: AAImpv 2p, λέγω, 1) to say, to speak 
ἀκούετε: PAI 2p, ἀκούω, 1) to be endowed with the faculty of hearing, not deaf 
κηρύξατε: AAImpv 2p, κηρύσσω, 1) to be a herald, to officiate as a herald … 3) used of the public proclamation of the gospel
1. This verse is a continuation of velied things becoming unveiled in the previous verse, using two common methods of secrecy – darkness and whispers. 

28 καὶ μὴ φοβεῖσθε/ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι: φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ.
And may you not be afeared /do not be afeard by the ones who kill the body, but are not able to kill the soul; But be afeared more the one who is able to destroy both soul and body in gehenna.
φοβεῖσθε: APSubj 2p, φοβέω, to strike with fear, scare, frighten. Middle or passive as here, to be put in fear, take fright
or
φοβεῖσθε: PMImpv 2p, φοβέω, to strike with fear, scare, frighten. Middle or passive as here, to be put in fear, take fright
ἀποκτεννόντων: PAPart gpm, ἀποκτείνω, 1) to kill in any way whatever
δυναμένων: PMPart gpm, δύναμαι, 1) to be able, have power whether by virtue of one's own ability, a state of mind, favorable circumstances, or permission of law or custom
ἀποκτεῖναι: AAInf, ἀποκτείνω, 1) to kill in any way whatever
φοβεῖσθε: PMImpv 2p, φοβέω, to strike with fear, scare, frighten. Middle or passive as here, to be put in fear, take fright
δυνάμενον: PMPart gsm, δύναμαι, 1) to be able, have power whether by virtue of one's own ability, a state of mind, favorable circumstances, or permission of law or custom
ἀπολέσαι: AAInf, ἀπόλλυμι, 1) to destroy
1. There is a textual variant over the first use of φοβέω in this verse as either an aorist passive subjunctive (matching v.26) or a present middle/passive imperative (matching the 2nd use in this verse).

29 οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
Are not two sparrows bartered for a penny? And one out of them will not fall on the ground apart from your father.
πωλεῖται: PPI 3s, πωλέω, 1) to barter, to sell  2) sellers 
πεσεῖται: FMI 3s, πίπτω, 1) to descend from a higher place to a lower 
1. An assarium is worth a tenth of a drachma. Luke 12:6 says one can get five sparrows for two assaria, so his market must have had a slightly greater supply of sparrows.

30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν.
Yet of you even the hairs of the head all are numbered.
ἠριθμημέναι: PerfPPart npf, ἀριθμέω, 1) to number  
εἰσίν: PAI 3p, εἰμί, 1) to be, to exist, to happen, to be present
1. This verse is initiated by ὑμῶν, a plural “you.” The comfort that one derives from it is accompanied by the honor of others that it implies as well.
2. The verb for “numbered” is literally ‘arithmeo.’

31 μὴ οὖν φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς.
Therefore do not be afeared; you are more valued than many sparrows.
φοβεῖσθε: PMImpv 2p, φοβέω, to strike with fear, scare, frighten. Middle or passive as here, to be put in fear, take fright
διαφέρετε: PAI 2p, διαφέρω, 1) to bear or carry through any place 
1. The verb διαφέρω literally means ‘to carry’ or ‘to bear,’ but seems to have connotations of relative worth. How a word gets from ‘carry’ to ‘worth’ is a mystery to me, but not unlike many other words in many other languages.
2. I worry that this verse is often conscripted for an anthropocentric species-ism, especially when valuing human consumption over preserving endangered species. However, the proverbial force of this verse is only meaningful if one starts with God’s care for sparrows, no matter what the market value of them is. If we revel in God counting our hairs then we need also to revel in God’s care for sparrows, even if the market sells them for a pittance.

32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς:
Therefore anyone who agrees in me before the people, I also will agree in him before my father in [the] heavens;
ὁμολογήσει: FAI 3s, ὁμολογέω, 1) to say the same thing as another, i.e. to agree with, assent  2) to concede  2a) not to refuse, to promise  2b) not to deny  2b1) to confess 
ὁμολογήσω: FAI 1s ὁμολογέω, 1) to say the same thing as another, i.e. to agree with, assent  2) to concede  2a) not to refuse, to promise  2b) not to deny  2b1) to confess 
1. I know that the popular rendering of ὁμολογέω is “confess,” and in a refined translation I would probably make it so. However, I find it helpful to remember that, at the heart of ‘confessing Christ’ is fundamentally ‘agreeing with Christ,’ or literally ‘saying the same’ as Christ.  

33 ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς.
Yet whoever rejects me before the people, I also will reject him before my father in [the] heavens.
ἀρνήσηταί: AMSubj 3s, ἀρνέομαι, to deny, disown, say no, reject, renounce 
ἀρνήσομαι: FMI 1s, ἀρνέομαι, to deny, disown, say no, reject, renounce 
1. The way one translates ὁμολογέω in v.32 should be negotiated with how one translates ἀρνέομαι in this verse, since they are being used as oppositional possibilities.
2. The Pelagian overtones of this verse are enough to drive any Calvinist crazy.

34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν: οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν.
May you not opine that I came to cast peace on the earth; I came not to cast peace but a sword.
νομίσητε: AASubj 2p, νομίζω, 1) to hold by custom or usage, own as a custom or usage
ἦλθον: AAI 1s, ἔρχομαι, 1) to come
βαλεῖν: AAI, βάλλω, 1) to throw or let go of a thing without caring where it falls 
1. I like the word ‘opine’ for many reasons, chief among them is the false idea that anyone can hold any opinion whatsoever with equal validity. While this verse is not an imperative (as many translations imply), it certainly argues that some opinions ought not to be held.
2. This is the first in a line of several very difficult verses. I will show, at the end, an example of why the harshness of these verses are necessary, even if the harshness ought to be more of an exception than a rule.

35 ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς,
For I came to divide a man against against his father and daughter against her mother and a daughter-in-law against her mother-in-law,  
ἦλθον: AAI 1s, ἔρχομαι, 1) to come
διχάσαι: διχάζω, 1) to cut into two parts, cleave asunder, sever 
1. The exceptional nature of these divisions are clear when one considers the larger biblical narratives of Ruth/Naomi, Abraham/Isaac, etc. The counter-examples of familial love (David/Absalom, etc.) are never idealized.

36 καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.
and enemies of the man his household.
1. There is no verb in this phrase, so translations add some version of ‘to be.’ Since the object is in the nominative case, adding a form of ‘to be’ makes sense, since ‘to be’ often takes a predicate nominative.
2. In the online version of the NASB (found at http://greattreasures.org/) vv. 35-6 ARE ALL IN CAPS!!! I GUESS JESUS WAS YELLING!!!
3. The assumption of v.25 was that the householder and his household would be fated together. Here, again, is an exception to the norm.

37 φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος: καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος:
Whoever is loving a father or mother above me is not worthy of me; and whoever is loving a son or daughter over me is not worthy of me;
φιλῶν: PAPart nsm, φιλέω, 1) to love
ἔστιν: PAI 3s, εἰμί, 1) to be, to exist, to happen, to be present

38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος.
And whoever does not take my cross and follow behind me, is not worthy of me.
λαμβάνει: PAI 3s, λαμβάνω, 1) to take 
ἀκολουθεῖ: PAI 3s, ἀκολουθέω, 1) to follow one who precedes, join him as his attendant,  accompany him
ἔστιν: PAI 3s, εἰμί, 1) to be, to exist, to happen, to be present

39 εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.
Whoever finds his soul loses it, and whoever loses his soul because of me saves it.
εὑρὼν: AAPart nsm, εὑρίσκω, 1) to come upon, hit upon, to meet with
ἀπολέσει: FAI 3s, ἀπόλλυμι, 1) to destroy 
ἀπολέσας: AAPart nsm, ἀπόλλυμι, 1) to destroy … to lose utterly
εὑρήσει: FAI 3s, εὑρίσκω, 1) to come upon, hit upon, to meet with

These last few verses qualify this reading as one of those ‘difficult texts’ from which a preacher often wants to run away. They surely can be abused and surely have been abused by persons in religious authority to require their followers to sever all family relationship, in order to exercise unlimited control. For that reason, one is often wise to run away from this text. However, that also leaves this text in the hands of the tyrant, without some alternative way of hearing it or living toward it.
Another misuse of this text is to personalize it to the extreme – that God loves every hair on my head and way, way more than other species of nature whose well-being might hinder my joy. The plural ‘you’ mitigates against that kind of misuse, but that distinction is lost in the English translations, since we do not distinguish between a plural or singular ‘you.’
Here is one way that I would propose hearing and preaching this difficult text:
I read a heart-breaking article (linked below) about a person who engaged in systematic child molestation while serving as a youth pastor, pastor, and in other trust-filled roles. At several significant points along the way, the possibility that this person was engaging in abuse was raised. But, most often, instead of a thorough investigation or honoring the accusations provided by the victims, many of those in leadership were more inclined to take the abuser at his word, because they liked him. He was charismatic, popular, and their friend. His wife was their friend. Friendship is an important value and one does not wish to embroil a friend in controversy, particularly when it could destroy a career, marriage, and reputation. So, those who could have provided safety for the past and future victims, chose silence or ignorance because of friendship.
What these last few difficult verses in this text imply is that there are exceptional circumstances when integrity is more important than even our most cherished familial relationships. Following Jesus – which, in this text is ‘agreeing with him and taking up his cross – will, at times, require being more committed to truth-telling than keeping friendships.
I have tried to show that these are exceptional cases. In many cases the householder and household are in accord. But, when they are not, the way of Christ is the sharp sword of truth and integrity that may divide even close family and friends.


4 comments:

 1. Thank you again for an excellent translation and exegesis of the text. God bless you!

  ReplyDelete
 2. Very helpful translation and commentary, Mark. I’m doing a serious entitled “Jesus! I Wish He Hadn’t Said That!” on the difficult sayings of Jesus and your good stuff here is very helpful.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks, Mitchell. I hope your series goes well.

   Delete

If you want to leave a comment using only your name, please click the name/url option. I don't believe you have to sign in or anything like that by using that option. You may also use the 'anonymous' option if you want. Just be nice.

Blog Archive